image0231
IRF6709S2PBF 25V 25V, 39A, 7.8 mOhm, 8.1 nC Qg, Small Can {{IRF6709S2PBF}}
IRF6710S2PBF 25V, 37A, 5.9 mOhm, 8.8 nC Qg, Small Can {{IRF6710S2PBF}}
IRF6712STRPBF 25V, 68A, 4.9 mOhm, 13 nC Qg, Small Can {{IRF6712STRPBF}}
IRF6713STRPBF 25V, 95A, 3.0 mOhm, 21 nC Qg, Small Can {{IRF6713STRPBF}}
IRF6714MPBF 25V, 166A,  2.1 mOhm, 29 nC Qg, Med Can {{IRF6714MPBF}}
IRF6715MPBF 25V, 180A, 1.6 mOhm, 40 nC Qg, Med Can {{IRF6715MPBF}}
IRF6716MTRPBF 25V, 180A, 1.6 mOhm, 39 nC Qg, Med Can {{IRF6716MTRPBF}}
IRF6717MTRPBF 25V, 220A, 1.25 mOhm, 46 nC Qg, Med Can {{IRF6717MTRPBF}}
IRF6795MTRPBF 25V, 160A, 1.8 mOhm, 35 nC Qg, Med Can {{IRF6795MTRPBF}}
IRF6797MTRPBF 25V, 210A, 1.4 mOhm, 45 nC Qg, Med Can {{IRF6797MTRPBF}}
 
IRF6720S2TRPBF 30V 30V, 35A, 8.0 mOhm, 7.9 nC Qg, Small Can {{IRF6720S2TRPBF}}
IRF6722MTRPBF 30V, 56A, 7.7 mOhm, 11 nC Qg, Med Can {{IRF6722MTRPBF}}
IRF6722STRPBF 30V, 58A, 7.3 mOhm, 11 nC Qg, Small Can {{IRF6722STRPBF}}
IRF6721STRPBF 30V, 60A, 7.3 mOhm, 11.7 nC Qg, Small Can {{IRF6721STRPBF}}
IRF6724MTRPBF 30V, 150A, 2.5 mOhm, 33 nC Qg, Med Can {{IRF6724MTRPBF}}
IRF6725MTRPBF 30V, 170A, 2.2 mOhm, 36 nC Qg, Med Can {{IRF6725MTRPBF}}
IRF6726MTRPBF 30V, 180A, 1.7 mOhm, 51 nC Qg, Med Can {{IRF6726MTRPBF}}
IRF6727MTRPBF 30V, 180A, 1.7 mOhm, 49 nC Qg, Med Can {{IRF6727MTRPBF}}
 
IRF6614TRPBF 40V 40V, 55A, 8.3 mOhm, 19 nC Qg, Small Can {{IRF6614TRPBF}}
IRF6616TRPBF 40V, 106A, 5.0 mOhm, 29 nC Qg, Med Can {{IRF6616TRPBF}}
IRF6613TRPBF 40V, 150A, 3.4 mOhm, 42 nC Qg, Med Can {{IRF6613TRPBF}}
 
IRF6674TRPBF 55V - 60V 60V, 67A, 11.2 mOhm, 25 nC Qg, Med Can {{IRF6674TRPBF}}
IRF6648TRPBF 60V, 86A, 7.0 mOhm, 36 nC Qg, Med Can {{IRF6648TRPBF}}
 
IRF6668TRPBF 75V - 80V 80V, 55A, 15 mOhm, 22 nC Qg, Med Can {{IRF6668TRPBF}}
IRF6646TRPBF 80V, 68A, 9.5 mOhm, 36 nC Qg, Med Can {{IRF6646TRPBF}}
 
IRF6655TRPBF 100V 100V, 19A, 62 mOhm, 8.7 nC Qg, Small Can {{IRF6655TRPBF}}
IRF6645TRPBF 100V, 25A, 35 mOhm, 14 nC Qg, Small Can {{IRF6645TRPBF}}
IRF6662TRPBF 100V, 47A, 22 mOhm, 22 nC Qg, Med Can {{IRF6662TRPBF}}
IRF6644TRPBF 100V, 60A, 13 mOhm, 35 nC Qg, Med Can {{IRF6644TRPBF}}
 
IRF6775MTRPBF 150V 150V, 28A, 47 mOhm, 25 nC Qg, Med Can {{IRF6775MTRPBF}}
IRF6643TRPBF 150V, 35A, 35 mOhm, 39 nC Qg, Med Can {{IRF6643TRPBF}}
 
IRF6785MTRPBF 200V 200V, 15A, 100 mOhm, 26 nC Qg, Med Can {{IRF6785MTRPBF}}
IRF6641TRPBF 200V, 26A, 60 mOhm, 34 nC Qg, Med Can {{IRF6641TRPBF}}
- 250V - -